Social dokumentation och genomförandeplan i praktiken

Social dokumentation och genomförandeplan i praktiken

2 timmar och 10 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på social dokumentation och genomförandeplan med vår utbildning online. Få verktyg och tekniker du behöver för att lyckas med din sociala dokumentation. Kom igång online idag.

I mötet med medarbetare inom omsorgen brukar utbildaren ställa frågan: Varför ska vi skriva social dokumentation? Svaret brukar bli att det måste göras, för att chefen säger det eller att lagen kräver det. Alla svar är rätt, men vad är det egentliga syftet med att upprätta social dokumentation? Det vill denna utbildning ge svar på.

Utbildningen önskar visa på vikten av att först reflektera över vilket synsätt som är det rätta enligt Socialstyrelsen. När personalen har en samsyn kring detta är det lättare att förstå vilket arbetssätt de ska ha och hur de ska använda verktygen i den sociala dokumentationen. Med konkreta reflektionsfrågor ger utbildningen goda chanser att utveckla den egna verksamheten mot att levandegöra lagens intention om full delaktighet för de som verksamheten är till för.

Relevanta nyckelord: Social dokumentation, Genomförandeplan, Dokumentationsrutiner, Journalföring, Dokumentationsskyldighet, Dokumentationssystem, Sekretess, Kvalitetssäkring

Publicerad: 2021-07-16

Innehåll

  • Syfte och mål med social dokumentation
  • Hinder för levande social dokumentation
  • Verksamhetens övergripande syfte
  • Kartläggning av den egna verksamheten
  • Genomförandeplanen
  • Journalanteckningar
  • Koppling genomförandeplan och journalanteckningar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Social dokumentation i praktiken

Utbildare Johan Appel presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

1. Syfte och mål

I detta delmoment berör Johan vikten av att reflektera och utgå ifrån att alla har olika tolkningar av vad vi tycker är viktigt, för att förstå att vi behöver ta reda på vad varje brukare har för behov och önskemål.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

2. Om mig

I detta delmoment berättar Johan mer om sig själv och sin bakgrund inom omsorgen. Han beskriver sin bok Relationsnycklar, hur hans föräldrar kommunicerade med varandra samt ger förslag på ett mer kreativt och lösningsfokuserat sätt att kommunicera.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

3. Social dokumentation

I delmomentet beskriver Johan hur Socialstyrelsen definierar social dokumentation och hur den hör ihop med och stöder FN:s regler om mänskliga rättigheter samt hur processen för den sociala dokumentationen ser ut.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

4. Hinder för levande social dokumentation

I delmomentet lyfter Johan fram olika anledningar till varför vi inte får till en levande och fungerande social dokumentation. Om vi inte förstått syftet med den sociala dokumentationen är det lätt hänt att vi bara skriver av ren slentrian och för att vi måste. När vi förstår vikten av en genomförandeplan skapar vi förutsättningar för att den börjar användas.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

5. Fallbeskrivning del 1

I delmomentet beskriver Johan med hjälp av ett antal journalanteckningar hur en verksamhets rådande synsätt och arbetssätt är och hur vi med hjälp av dessa anteckningar kan analysera rådande situation.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

6. Fallbeskrivning del 2

I delmomentet beskriver Johan med hjälp av ett antal journalanteckningar hur en verksamhets rådande synsätt och arbetssätt är och hur vi med hjälp av dessa anteckningar kan analysera rådande situation.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

7. Social dokumentation som grund för reflektion och utvecklingProva!

I delmomentet visar Johan på utvecklingen som arbetsgruppen gjort från att fokusera på brukarens problem till att fokusera på vad alla kan bidra med för att skap en positiv utveckling för brukarens välbefinnande och hur detta nya synsätt påverkat deras arbetssätt i form av hur och vad de skriver i journalanteckningarna.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

8. KOMPASS

I delmomentet utgår Johan ifrån en fallbeskrivning där personal inte läst beställningen och inte skapat en genomförandeplan samt vilka negativa konsekvenser det ledde till och hur det gick att vända situationen till det bättre med hjälp av den sociala dokumentationen.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

9. Verksamhetens övergripande syfte

I delmomentet tydliggörs vad Socialstyrelsen menar är verksamhetens övergripande syfte. 

Utbildare: Johan Appel
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

10. Kartläggning av den egna verksamheten

I delmomentet presenteras påståenden kring social dokumentation i syfte att använda som underlag att utgå ifrån när du reflekterar över den egna verksamheten.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

11. Journalanteckningar

I delmomentet fördjupas hur vi ska använda journalanteckningar enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

12. Journalanteckningar - Fallbeskrivning del 1

I delmomentet får du ta del av ytterligare ett konkret exempel på hur en verksamhet använt journalanteckningar och vilken analys vi kan göra utifrån vilket synsätt och arbetssätt som råder.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

13. Journalanteckningar - Fallbeskrivning del 2

I delmomentet får du ta del av ytterligare ett konkret exempel på hur en verksamhet använt journalanteckningar och vilken analys vi kan göra utifrån vilket synsätt och arbetssätt som råder.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

14. Genomförandeplan del 1

I delmomentet förtydligas syftet med genomförandeplanen. Det blir tydligt att genomförandeplanen är vårt viktigaste arbetsverktyg för att skapa delaktighet för varje enskild brukare.  

Utbildare: Johan Appel
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

15. Genomförandeplan del 2

Det här delmomentet handlar om vikten av att lyckas skapa en god relation där brukaren känner sig så trygg att hen vågar uttrycka sina behov, drömmar och mål. För att lyckas med detta startar processen hos stödpersonerna och deras synsätt på brukarens förmågor. Det gäller att se det som brukaren inte vågar se hos sig själv.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

16. Koppling mellan genomförandeplan och journalanteckningar

I delmomentet visar Johan med hjälp av två konkreta fallbeskrivningar hur det ser ut när det inte finns någon koppling och vad det får för konsekvenser.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

17. Salutogent synsätt

I det avslutande delmomentet går Johan igenom salutogent synsätt.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Social dokumentation och genomförandeplan i praktiken och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Social dokumentation och genomförandeplan i praktiken måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Social dokumentation och genomförandeplan i praktiken 937 1 2265

Kontakt